Disclaimer, privacyverklaring en cookiebeleid Jachthaven Vinkeveen BV. 

April 2020

Disclaimer

Gebruik website
Het gebruik van de websites www.jachthavenvinkeveen.nl gebeurt altijd informatief. De informatie is dan ook slechts bedoeld als algemeen informerend en hier kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Uiteraard wordt altijd met de grootste zorgvuldigheid gewerkt aan de websites, maar toch kan het voorkomen dat er een fout tussen sluipt of dat een website tijdelijk niet (volledig) bereikbaar is. Jachthaven Vinkeveen BV raadt u aan om altijd de nieuwste versie virusbeveiliging te gebruiken bij het bezoeken van de websites. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de correctheid, volledigheid, actualiteit van de aan u aangeboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand.

Grondslagen en doelen van gegevensverwerking
In onderstaand bijgevoegd overzicht kunt u nalezen met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en aan wie wij deze persoonsgegevens eventueel verstrekken.

Tarieven
De op de websites getoonde tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie en/of bindend worden gehouden aan verouderde of gewijzigde tarieven.

Rechten
Alle (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot alle op of via de websites www.jachthavenvinkeveen.nl aangeboden informatie behoren toe aan Jachthaven Vinkeveen BV. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, op enigerlei wijze openbaar te maken, te gebruiken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jachthaven Vinkeveen BV. U kunt informatie zoals getoond op deze website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken.

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Jachthaven Vinkeveen BV, gevestigd aan de Groenlandsekade 3 te Vinkeveen.
Wanneer u een aanvraag of reservering doet of u op andere wijze contact met ons opneemt, dan ontvangen wij uw persoonsgegevens. Wij willen u in het kader van de geldende privacywetgeving informeren over de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken. Indien u vragen hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via info@jachthavenvinkeveen.nl.

Verstrekking gegevens aan derden
Zoals u in het overzicht kunt teruglezen, worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Jachthaven Vinkeveen dit wettelijk verplicht is.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Jachthaven Vinkeveen BV kan te allen tijde worden verzocht om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij dit redelijkerwijs niet van Jachthaven Vinkeveen BV kan worden gevraagd of zij in het kader van een wettelijke verplichting aan uw verzoek geen gehoor mogen geven. Dit geldt in gelijke zin voor uw recht op vergetelheid. Meer informatie over uw rechten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming vindt u via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

U dient zich te identificeren alvorens Jachthaven Vinkeveen BV van uw verzoek kennis kunnen nemen. U kunt uw verzoek indienen via info@jachthavenvinkeveen.nl. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de wijze waarop Jachthaven Vinkeveen BV uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging
Een goede beveiliging van uw persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor Jachthaven Vinkeveen BV. Wij hebben daarom passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde inbreuken en verlies. Dit hebben wij onder meer gedaan door onze systemen uitsluitend toegankelijk te maken voor bevoegd personeel. Wij zullen daarnaast periodiek nagaan of onze beveiligingsmaatregelen nog up to date zijn.

Cookies
Jachthaven Vinkeveen BV gebruikt cookies om haar service te kunnen vergroten bij het bezoeken van haar websites, die daardoor makkelijker worden kunnen worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, notebook, tablet, mobiele telefoon of andere digitale apparatuur worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze websites uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites en specifiek welke pagina’s door bezoekers worden bekeken. 
De cookies worden 1 maand bewaard. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door de gekozen internet instellingen te wijzigen. Meer informatie over het wijzigen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van uw eigen webbrowser.

Andere websites
Voor zover de websites van Jachthaven Vinkeveen BV links naar andere websites bevatten, heeft te gelden dat onderhavige privacyverklaring en cookiebeleid alleen van toepassing zijn op www.jachthavenvinkeveen.nl. Wij raden u aan bij een -door gelinkt- bezoek aan een andere website kennis te nemen van het toepasselijke privacy- en cookiebeleid. Wij zijn nooit aansprakelijk voor informatie zoals aangeboden op dergelijke websites of voor schade als gevolg van het bezoeken van dergelijke websites.

Tot slot
Jachthaven Vinkeveen BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de disclaimer, privacyverklaring en het cookiebeleid. Wij raden u daarom aan om steeds na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht.  
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waartoe Jachthaven Vinkeveen behoren.

Algemene Voorwaarden en reglement
Op de inhoud van de (digitale) publicaties van Jachthaven Vinkeveen BV zijn wijzigingen voorbehouden.
De digitale versie van de policies van Jachthaven Vinkeveen BV (te vinden op www.jachthavenvinkeveen.nl) is leidend. Indien de digitale versie van de policies derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang.
Jachthaven Vinkeveen BV behoudt zich ten allen tijden het recht om de gevoerde voorwaarden en reglement te herzien. 

Opvraagbaar en ter inzage in het havenkantoor
>> Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen Jachthaven Vinkeveen BV
>> Havenreglement Jachthaven Vinkeveen BV